Arere Avala Naguva Lyrics – Sa. Hi. Pra. Shaale – ಅರೆರೆ ಅವಳ ನಗುವ

Arere Avala Naguva Lyrics are penned by Trilok Trivikrama. The song is sung by Vasuki Vaibhav. Arere Avala Naguva lyrics are from the movie Sarkari Hi. Pra. Shaale Kasaragodu starring Anant Nag, Ranjan, Sampath, Rishab Shetty, Pramod Shetty, Saptha Pavoor, Mahendra, Sohan Shetty, Prakash Thuminad. Sarkari Hi. Pra. Shaale Kasaragodu released in 2018 and the … Continue reading Arere Avala Naguva Lyrics – Sa. Hi. Pra. Shaale – ಅರೆರೆ ಅವಳ ನಗುವ