Lit Lit Rap Song Lyrics in Kannada and English – Rahul Dito, SID, Mc Bijju

lit lit rap song lyrics

Lit Lit Rap Song Lyrics are written by Rahul-Dit-O and SID, performed by MC Bijju, Rahul Dit-o, and SID MSC. Below lit lit rap lyrics in Kannada and English are given.

Rahul Dit-O, MC Bijju, and SID are famous rappers in Karnataka. The Video has 21 lakh views. We can say collab of them or team up to make this masterpiece. Rahul Dito’s other rap/album lyrics are given below.

ಲಿಟ್ ಲಿಟ್ ಬರೆದವರು ರಾಹುಲ್ ದಿತೊ ಮತ್ತು ಯಸ್.ಐ.ಡಿ. ಎಂಸಿ ಬಿಜ್ಜು, ರಾಹುಲ್, ಮತ್ತು ಯಸ್.ಐ.ಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. DITO, ಬಿಜ್ಜು, ಅಲೋಕ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್.

Lit Lit Rap song Lyrics in English

Naa Haduvantha Padagalu
Hudi Bitta Banagalu
Bareditta Saalugalu,
Hodeda Savalugalu
Helo Prathi Mathugalu,
Hale Neethikathegalu
Iddid Iddange Helidanne
Muchodakke Bayigalu
Prathi Kana Kanadallu,
Kannadave Tumbiralu
Madutiro Kelsana
Niyattagi Nambiralu

Heloke Barabeda Nange.
Nind Neen Nodkolo
(Heloke Barabeda Nange.
Nind Nind Nodkolo)

Lo Helovargu Tadkollo,
Helidanna Tillkollo
Helkodtini Bega Pen Book Hidkollo
Avakaasha Kittkollo
Talemele Kuthkollo,
Sedegala Sangha Madabeda
Doora Nintkollu

Naan Belibek, Naan Belibek,
Naane Belibeku Annore Ella Illi.

Avna Tulibek, Ivna Tulibek,
Nann Tulibeku Andre Kalege Bele Elli

Nangadu Bek,nangidu Bek
Nangella Bek Anno Swarthigale Illi

Hangirabek, Hingirabek Andru Aaradi
Mooradi Ashte Koneyalli

Rappersig Bere Kade Vaalodilla Tale
Kill Madaballe Naanu Ella Beat Mele.
Mic Kaiyallidre,maga Flowgala Kole.
Swag-huttadaginda Bandirodalle
Ella Sari Annore, Sari Illralle
Illi Yaryar Hengantha, Nang Gottrole
Adda Bandre Anaahutha,
Sideig Hogrole
Idu Benki-birugaali Jothe
Tsunami Ale!

Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit-lit Maga Naav Bandmele
Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit-lit Maga, Rap Inmele
Lit-lit-lit, Naav Madidella Lit-lit-lit,
Naav Madodella Lit-lit-lit,
Naav Muttidella Lit-lit-lit!
Lit

(Lit Lit Rahul Dito song Lyrics)

Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit_lit Maga Naav Bandmele
Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit-lit Maga, Rap Inmele
Lit-lit-lit, Naav Madidella Lit-lit-lit,
Naav Madodella Lit-lit-lit,
Naav Muttidella Lit-lit-lit!
Lit

Namskara Mane Mitra Bandhugalige
Kannada Rap Aaradhiso Namma Janagalige
Nan Nankadege, Benn-bidade-bandsorige
Saaku Bittbidade Suttbidid Gungalige

Jagamagane – Jagamagane Hoda Kade Ella Ega
Bhaga-bhagane Haters-galigella
Nodo Nanna Magane
Nan Kaige Mic Kottu Nodu Kicchu
Hacchutini Hange Taka-taka-takane!

(Aah Yeno Maga Nedigi Nadigi Hoyitha)

En Madodu Hip-hop Sarigama-padanisagalana
Madikondiruve Karagata,
Manasiyge Bandidane Mareyade Bariyutha,
Bereyuttha Ellarindege Bedha-bhava Bittu Kaliyutha,
Prathiyobarinda Naanu Beleyutha Bandiruve
Karunaada-bengalura Madilinda
Gandhadagudiya Kannada Nudiya Chadha

Rap Ondu Barde Naanu
Hakide Bagilige Chilaka
Kannda Hip-hopige Nanage
Hakidaytu Tilaka
Tsunami Aleyidu Modlu
Bandu Neenu Tilka
Tukaali Adre Neenu
Bhaag Bhaag Bhaaag Milka
Rap Game Alli Naanu Adid
Mugsde Iro Level Illa
Adru Naane Best Rapper Anno Talelilla

Kettavaranna Bittakki Sarapatakkithara Munche Geddu
Nannu Lit Agi Bandidinole

Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit_lit Maga Naav Bandmele
Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit-lit Maga, Rap Inmele
Lit-lit-lit, Naav Madidella Lit-lit-lit,
Naav Madodella Lit-lit-lit,
Naav Muttidella Lit-lit-lit!
Lit

Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit_lit Maga Naav Bandmele
Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit-lit Maga, Rap Inmele
Lit-lit-lit, Naav Madidella Lit-lit-lit,
Naav Madodella Lit-lit-lit,
Naav Muttidella Lit-lit-lit
Lit

Nanna Baayinda Baruvantha Pratiyondu Padagalu Lit
Janagala Medulige Patakane Idu Bit
Taleyiro Janathege Idu Already Hit!
Enu Maadakaagdovru Maadkollod Illi Sitt
Hodeyode Mikagalna Horagade Bitt
Ivru Gudde Hakuvudannu Nodabeku Enanadru Itt

Tale Hodeyora Madhyadalli Teleodukondu Dum Alli Rythammu Kodok Baror Navu Kaleyalli Fix
Teleghula Biduvantha Picturene Torstivi Nimage Namme Prathi Hadalli
Kaleyanne Aradhiso Kannadiga Irovargu Ee Kalege Agodilla Endu Saavilli
Ellarigu Beku Illi Fake-kundi Kunitha,
Nijavada Talent Nodi
Nimdu Kundi Uritha?

Sakathu Hadu Haadi Video Madidre,
Dislike Madutare Sumane
Eega Avara Kundi Keritha,

Sakala Thikala Makala Sikatha Thakata Makata
Yakappa Adeni Ashcharyachakitha…
Olledu Kettadu Xyz (Nanage Vega Catch Maadoke Aaglilla, Nive Heli)
Shock Appa Nangunu
Hingaadre Kachitha

Kodtirtivi Naavu, Tagobeku Neevu
Ardhadalli Yavatu Madalla Quit,
Habba Hari Dinadallu
Mana-manadalli Kanasinallu
Dhaga-dhaga Uriyutha Lit

Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit_lit Maga Naav Bandmele
Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit-lit Maga, Rap Inmele
Lit-lit-lit, Naav Madidella Lit-lit-lit,
Naav Madodella Lit-lit-lit,
Naav Muttidella Lit-lit-lit
Lit

Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit_lit Maga Naav Bandmele
Lit-lit Maga, Lit-lit Maga,
Lit-lit Maga, Rap Inmele
Lit-lit-lit, Naav Madidella Lit-lit-lit,
Naav Madodella Lit-lit-lit,
Naav Muttidella Lit-lit-lit
Lit

Lit Lit Rap Song Lyrics in Kannada

ನಾ ಹಾಡುವಂತ ಪದಗಳು
ಹುಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಗಳು
ಬರೆದಿಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳು
ಹಡೆದ ಸವಾಲುಗಳು
ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿ ಮಾತುಗಳು
ಹಳೆ ನೀತಿಕಥೆಗಳು
ಇದ್ದಿದ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ
ಮುಚೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗಳು
ಪ್ರತಿ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ
ಕನ್ನಡವೇ ತುಂಬಿರಲು
ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಕೆಲಸನ
ನಿಯತ್ತಾಗಿ ನಂಬಿರಲು

ಹೇಳೋಕ್ ಬರಬೇಡ ನಂಗೆ,
ನಿಂದ್ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳೋ
(ಹೇಳೋಕ್ ಬರಬೇಡ ನಂಗೆ,
ನಿಂದ್ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳೋ)

ಲೋ ಹೇಳೋವರ್ಗು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ,
ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಳ್ಕೊಳ್ಳೋ
ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಪೆನ್ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ
ಅವಕಾಶ ಕಿತ್ಕೊಳೋ
ತೆಲೆಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಳೋ
ಸೆಡೆಗಳ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಡ
ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳೋ

ನಾನ್ ಬೆಳಿಬೆಕ್, ನಾನ್ ಬೆಳಿಬೆಕ್,
ನಾನೇ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನೋರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ.

ಅವ್ನ್ ತುಳಿಬೆಕ್, ಇವ್ನ್ ತುಳಿಬೆಕ್,
ನನ್ನ ತುಳಿಬೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ

ನಂಗದು ಬೇಕ್, ನಂಗಿದು ಬೇಕ್,
ನಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ.

ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕ್ ಅಂದ್ರು
ಆರಡಿ ಮೂರಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕೊನೆಯೆಲ್ಲಿ

ರಾಪರ್ಸಿಗ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಲೋದಿಲ್ಲ ತಲೆ
ಕಿಲ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಮೇಲೆ.
ಮೈಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಮಗ ಫ್ಲೋಗಳ ಕೊಲೆ.
ಸ್ವಾಗ್-ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಬಂದಿರೋದಲೇ
ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಅನ್ನೋರೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲರಲೇ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ ಹೆಂಗಂತ, ನಂಗ್ ಗೊತ್ರೋಲೇ
ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಅನಾಹುತ,
ಸೈಡಿಗ್ ಹೋಗ್ರೋಲೇ
ಇದು ಬೆಂಕಿ – ಬಿರುಗಾಳಿ ಜೊತೆ
ಸುನಾಮಿ ಅಲೆ!

ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ರಾಪ್ ಇನ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್!
ಲಿಟ್

ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ರಾಪ್ ಇನ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್!
ಲಿಟ್

ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಮಿತ್ರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ
ಕನ್ನಡ ರಾಪ್ ಆರಾಧಿಸೋ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ
ನನ್ ನನ್ಕಡೆಗೆ, ಬೆನ್ನ ಬಿಡದೆ ಬಂದ್ಸೋರಿಗೆ
ಸಾಕು ಬಿಟ್ಟಬಿಡದೆ ಸುಟ್ಟಬಿಡೋದೆ ಗನ್ಗಳಿಗೆ

ಜಗಮಗನೇ ಜಗಮಗನೇ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ
ಭಗ-ಭಗನೆ ಹಟರ್ಸ್-ಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ನೋಡೋ ನನ್ನ ಮಗನೆ
ನಂ ಕೈಗೆ ಮೈಕ್  ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು ಕಿಚ್ಚು
ಹಚ್ಚುತಿನಿ ಹಂಗೆ ತಕ ತಕ ತಕನೇ

(ಆವ್ ಏನೋ ಮಗ ನಡಿಗೆ ನಡಿಗಿ ಹೋಯಿತಾ)

ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಸರಿಗಮಪದನಿಸಗಳನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಕರಗತ, ಮನಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನ
ಮರೆಯದೆ ಬರಿಯುತ, ಬೆರೆಯುಥ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ
ಬೇಧ ಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯುತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬರಿಂದ
ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ ಬಂದಿರುವೆ
ಕರುನಾಡ-ಬೆಂಗಳೂರ ಮಡಿಲಿಂದ
ಗಂಧದ ಗುಡಿಯ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಚಂಧ

ರಾಪ್ ಒಂದು ಬರ್ದೇ ನಾನು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಬಾಗಿಲ್ ಚಿಲ್ಕ
ಕನ್ನಡ ಹಿಪ್-ಹಾಪಯೆನೆ ಹಾಕಿದಾಯಿತು ತಿಲಕ
ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಯಿದು ಮದ್ಲು ಬಂದು ನೀನ್ ತಿಳ್ಕ
ತುಕಾಲಿ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಭಾಗ್ ಭಾಗ್ ಭಾಗ್ ಮಿಲ್ಕ
ರಾಪ್ ಗೇಮಅಲ್ಲಿ  ನಾನು ಆಡಿ ಮುಗಸದೆ ಇರೋ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ
ಆದರು ನಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಪರ್ ಅನ್ನೋ ತಲೆಲಿಲ್ಲ.

ಕಟ್ಟವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಸರಪಟಾಕಿತರ ಮುಂಚೆ ಗೆದ್ದು
ನಾನು ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದಿನೋಲೆ

ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ರಾಪ್ ಇನ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್!
ಲಿಟ್

ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ರಾಪ್ ಇನ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್!
ಲಿಟ್

ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳು ಲಿಟ್
ಜನಗಳ ಮೆಧುಳಿಗೆ ಪಟಕನೇ ಇದು ಬಿಟ್
ತೆಲೆಯಿರೋ ಜನತೆಗೆ  ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಟ್
ಏನು ಮಾಡಕಾಗದೋವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟ್
ಹೊಡೆಯೋದೆ ಮಿಕಗಳನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟ
ಇವ್ರು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಏನೇನಾದ್ರು ಇಟ್ಟ

ತಲೆ ಹೊಡೆಯೋರ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಲೆಯೋಡುಸ್ಕೊಂಡು ಧಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಥಮ್ಮ ಕೊಡೋಕ್ ಬರೋರ್ ನಾವು ಕೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್
ತೆಲೆಘುಳ ಬಿಡುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರೆನೆ ತೋಸುಸ್ತಿವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹಾಡಲ್ಲಿ
ಕಲೆಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋ ಕನ್ನಡಿಗ ಇರೋವರ್ಗು ಈ ಕಲೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾವಿಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲರಿಗು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಫೇಕ್-ಕುಂಡಿ ಕುಣಿತ,
ನಿಜವಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಕುಂಡಿ ಉರಿತಾ?

ಸಖತ್ತು ಹಾಡುಹಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಡಿಸಲೈಕ್  ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ಅವರ ಕುಂಡಿ ಕೆರಿತ

ಸಕಲ ತಿಕಲ ಮಕಲ ತಿಕ್ಕನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆಗಿತಾ
ಯಾಕಪ್ಪ ಅದೇನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತ
ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು (ಗುರು, ನನಗೆ ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ)
ಶಾಕಪ್ಪ ನಂಗುನು ಹಿಂಗಾದ್ರೇ ಖಚಿತ

ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು
ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಕ್ವಿಟ್
ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನದಲ್ಲೂ ಮನ ಮನದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಧಗ ಧಗ ಉರಿಯೂಥ ಲಿಟ್

ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ರಾಪ್ ಇನ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್!
ಲಿಟ್

ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ,
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ಮಗ, ರಾಪ್ ಇನ್ಮೇಲೆ
ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್ ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್,
ನಾವ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಲಿಟ್-ಲಿಟ್-ಲಿಟ್!
ಲಿಟ್

Rahul Dit-O’s Rap songs Lyrics:

 1. Good Vibe Lyrics Rahul Dito
 2. Thalme Rahul Dito Lyrics in Kannada
 3. Nangasiddu song Lyrics Rahul Dito
 4. Rocky Bhai Rahul Dito lyrics
 5. Nande Rap Lyrics Rahul Dito
 6. Psychedelic Maaye Lyrics Rahul Dit-o
 7. Howda Kannada Rap Lyrics Rahul Dit-o
 8. Nan Shuddha Kannadiga Rap Lyrics Rahul Dito

Gubbi songs Lyrics:

 1. Naa Tumba Hosaba Bossu Lyrics Gubbi
 2. Outta This World Lyrics Lyrics Gubbi

Chandan Shetty Rap song Lyrics:

 1. Kolumande Song Lyrics Chandan Shetty Rap
 2. Party Freak Lyrics Chandan Shetty

Brodha V rap song lyrics:

 1. Aaraam Kannada Rap song lyrics in kannada

All OK rap song lyrics:

 1. No Fear Song Lyrics in Kannada All ok
 2. Cake Kannnada Song Lyrics All OK
 3. Crazy Kannada Song Lyrics All OK
 4. Happy song lyrics in Kannada All ok
 5. Serial chiller song lyrics in Kannada All Ok
 6. Good morning Kannada song lyrics All Ok
 7. Maramman disco lyrics in Kannada All Ok
 8. Dont Worry Lyrics in Kannada Allok
 9. Yakinge Maga Yakinge lyrics All ok

Lit Lit Rap Song Details:

 • Title: Lit Lit
 • Lyrics by: Rahul-Dit-O and SID
 • Watch Video: here

If you have any Kannada RAP song or any other song lyrics which you wish in English or Kannada, you can contact us here and we usually take a day to publish your requests.

Queries: ಲಿಟ್ ಲಿಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್, ಲಿಟ್ ಲಿಟ್ ರಾಹುಲ್ ಡಿತೋ ಲಿರಿಕ್ಸ್, lit lit lit lyrics, rahul dito lyrics