Aigiri Nandini Lyrics in Kannada – ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

Aigiri Nandini Lyrics in kannada

Aigiri Nandini Lyrics in Kannada ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ (ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ) ಬರಲಿವೆ.

Aigiri Nandini Lyrics in Kannada

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ
ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ-ಶಿರೋ‌ಧಿನಿವಾಸಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ
ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರಿಕೃತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧)

ಸುರವರವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರ-ಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖ-ಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೇ
ತ್ರಿಭುವನ-ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರ-ತೋಷಿಣಿ ಕಿಲ್ಬಿಷ್ಹಮೋಷಿಣಿ ಘೋಶರತೇ
ದನುಜನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತ ರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದ-ಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨)

ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನ ಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ
ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ
ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧು ಕೈಟಭ ಗಂಜಿನಿ ಕೈಟಪ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೩)

ಅಯಿ ಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತ ರುಂಡವಿ ತುಂಡಿತ ಶುಂಡ ಗಜಾಧಿಪತೇ
ರಿಪು ಗಜ ಗಂಡ ವಿದಾರಣ ಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೇ |
ನಿಜ-ಭುಜದಂಡ-ನಿಪಾತಿತ ಖಂಡವಿ ಚಂಡ-ಪಾತಿತ-ಮುಂಡ-ಭಟಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೪)

ಅಯಿ ರಣ ದುರ್ಮದ-ಶತ್ರು-ವಧೋದಿತ-ದುರ್ಧರ-ನಿರ್ಜರ-ಶಕ್ತಿಭೃತೇ
ಚತುರ-ವಿಚಾರ-ಧುರೀಣ-ಮಹಾಶಿವ-ದೂತಕೃತ-ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ |
ದುರಿತ-ದುರೀಹ-ದುರಾಶಯ-ದುರ್ಮತಿ-ದಾನವದೂತ-ಕೃತಾಂತಮತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೫)

ಅಯಿ ಶರಣಾಗತ-ವೈರಿ ವಧೊರ ವೀರ ವರಾಭಯ-ದಾಯಕರೇ
ತ್ರಿಭುವನ ಮಸ್ತಕ-ಶೂಲ-ವಿರೋಧಿ-ಶಿರೋಧಿ-ಕೃತಾ‌ಮಲ-ಶೂಲಕರೇ |
ದುಮಿ-ದುಮಿ-ತಾಮರ-ದುಂಧುಭಿ-ನಾದ-ಮಹೋ-ಮುಖರೀಕೃತ-ತಿಗ್ಮಕರೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೬)

ಅಯಿ ನಿಜ ಹುಂಕೃತಿ ಮಾತ್ರ-ನಿರಾಕೃತ-ಧೂಮ್ರ ವಿಲೋಚನ-ಧೂಮ್ರಶಕೆ
ಸಮರ-ವಿಶೋಷಿತ-ಶೋಣಿತ ಬೀಜ-ಸಮುದ್ಭವ ಶೋಣಿತ-ಬೀಜಲತೇ
ಶಿವ-ಶಿವ-ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ-ಮಹಾಹವ-ತರ್ಪಿತ-ಭೂತ ಪಿಶಾಚ-ಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೭)

ಧನುರನು ಸಂಗ ರಣ-ಕ್ಷಣ-ಸಂಗ-ಪರಿಸ್ಫುರದಂಗ-ನಟತ್ಕಟಕೇ
ಕನಕ-ಪಿಶಂಗ-ಪೃಷತ್ಕ-ನಿಷಂಗ-ರಸದ್ಭಟ-ಶೃಂಗ-ಹತಾವಟುಕೇ |
ಕೃತ-ಚತುರಂಗ-ಬಲಕ್ಷಿತಿ-ರಂಗ-ಘಟದ್ಬಹುರಂಗ ಬಲತ್ಕಟಕೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೮)

ಸುರಲಲನಾಥ ತಥೇಯಿ ತಥೇಹಿ ತಾತಾಳ ನಿಮಿತ್ತ ಜಲಾಸ್ಕರತೆ
ಕಾಕುಭಾಮತಿ ವರ ದೋನ್ಗಜ  ತಾರಕ ತಾಲ ಕೂತೂಹಲ ನಾಟ್ಯರತೇ
ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧೀಂಕಿಟ ಧೀಂ ಧಿಮಿ ತತ್ಯ ನಿಧೀರ ಮೃದಂಗ ನಿನಾದರತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೯)

ಜಯ-ಜಯ-ಜಪ್ಯ-ಜಯೇ-ಜಯ-ಶಬ್ದ-ಪರಸ್ತುತಿ-ತತ್ಪರ-ವಿಶ್ವನುತೇ
ಜಣ ಜಣ -ಝಿಂಝಿಮಿ-ಜಿಂಕೃತ-ನೂಪುರ-ಸಿನಿಜತ -ಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೇ |
ನಟಿತ-ನಟಾರ್ಧ-ನಟೀನಟ-ನಾಯಕ-ನಾಟಿತ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೦)

ಅಯಿ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನೋಹರ ಕಾಂತಿಯುತೇ
ಶ್ರಿತ ರಜ ನೀರಜ-ನೀರಜ-ನೀರಜ ನೀರಜ ನೀಕರ-ವಕ್ತ್ರವೃತೇ |
ಸುನಯನ ವಿಭ್ರಮ-ರಭ್ರಮ ರಭ್ರಮ ರಭ್ರಮ ರಭ್ರಮರಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೧)

ಸಹಿತ ಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮ ತಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿತ ರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರತೆ
ವಿರಚಿತ ವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗ ವ್ಯತೆ
ಸಿತಕೃತ ಪುಲ್ಲಸಮುಲ್ಲ ಸಿತಾರುಣ ತಲ್ಲಜ ಪಲವ ಸಲ್ಲಲಿತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೨)

ಅವಿರಲ ಗಂಡಗಳನ್ಮದ ಮೇದುರ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜ ರಾಜಪತೆ
ತ್ರಿಭುವನ ಭೂಷಣ ಭೂತ ಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪ ಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸುತೆ
ಅಯಿ ಸುದ ತೀಜನ ಲಾಲ ಸಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೩)

ಕಮಲಾ ದಲಾಮಲ ಕೋಮಲ ಕಾಂತಿ ಕಲಾಕಲಿತಾಮಲ ಭಾಲಲತೆ
ಸಕಲ ವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ ಕೇಲಿ ಚಲತ್ಕಲ ಹಂಸ ಕುಲೇ
ಅಲಿಕುಲ ಸಂಕುಲ ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲದ್ಬಕುಲಾಲಿ ಕುಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೪)

ಕಲ ಮುರಲಿ ರವ ವೀಜೀತ ಕೂಜಿತ ಲಜ್ಜಿತ ಕೋಕಿಲ ಮಂಜುಮತೇ
ಮಿಲಿತ ಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರ ಗುಂಜಿತ ರಂಜಿತಶೈಲ ನಿಕುಂಜಗತೆ
ನಿಜಗುಣ ಭೂತ ಮಹಾಶಬರೀಗಣ ಸದ್ಯುಣ ಸಂಬೃತ ಕಲಿತಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೫)

ಕಟಿತಟ ಪೀತ ದುಕೂಲ ವಿಚಿತ್ರ ಮಯೂಖತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರ ರುಚೆ
ಪ್ರಣತ ಸುರಾಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿಸ್ಪುರ ದಂಶುಲ ಸಂನಕ ಚಂದ್ರ ರುಚೆ
ಜಿತಕನಕಾಚಲ ಮೌಲಿಪದೋರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರ ಕುಂಜರ ಕುಂಭಕುಚೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೬)

ವಿಜಿತ ಸಹಸ್ರಕ ರೈಕ ಸಹಸ್ರಕ ರೈಕ ಸಹಸ್ರಕ ರೈಕನುತೇ
ಕೃತ ಸುರತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸೂನುಸುತೆ
ಸುರಥ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೭)

ಪದಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೆ ವಸ್ಯತಿ ಯೋನುದಿನಂ ಸ ಶಿವೆ.
ಅಯಿ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾನಿಲಯೇ ಕಮಲಾನಿಲ ಯಃ ಸ ಕಥಂ ನ ಭವೇತ್
ತವ ಪದಮೇವ  ಪರಮ್ಪದಮೇಮನ ಶೀಲಯತೋ ಮಮ ಕಿಂ ನ ಶಿವೆ.
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೮)

ಕನಕಲ ಸತ್ಕಲ ಸಿಂಧುಜಲೈರನು ಸಿಂಚನುತೆ ಗುಣ ರಂಗಭುವಂ
ಭಜತಿ ಸ ಕಿಂ ನ ಶಚಿಕುಚ ಕುಂಭ ತಟೀ ಪರಿರಂಭ ಸುಖಾನುಭಂ
ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿನ ತಾಮರವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೯)

ತವ ವಿಮಲೇಂದುಕುಲಂ ವದನೇಂದು ಮಲಂ ಸಕಲಂ ನನು ಕೂಲಯತೆ
ಕಿಮು ಪುರುಹೂತ ಪುರೀನುದಮುಖಿ ಸುಮುಖಭಿರಸೌ ಹಿ ಮುಖಕ್ರಿಯತೆ
ಮಮ ತುಮ ತಂ ಶಿವನಾಮಧನೆ ಭವತೀ ಕೃಪಯಾ ಕಿಮುತ ಕರಿಯತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨೦)

ಅಯಿ ಮಯಿ ದೀನದಯಾಲುತಯಾಕೃಪ ಯೈವತ್ವಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೆ
ಅಯಿ ಜಗತೋ ಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿತ ಭಾನು ಮಿತಾಸಿರತೆ
ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತುರರಿಕುರು ತಾದುರುತಾಪಮಾಪಾಕುರುತೆ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨೧)

End of Aigiri Nandini Lyrics in Kannada

Aigiri Nandini Lyrics in English

Aigiri Nandini Nanditha Medini
Vishwa Vinodhini Nandanute
Girivara Vindya Shirodhini Vaasini
Vishnu Vilasini Jishnunute
Bhagawati He ShithiKantha Kutumbini
Bhoori Kutumbini Bhoori Krute
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasute (1)

Suravara Varshini Durdhara Darshini
Durmukha Marshani Harsharate
Tribhuvana Poshini Shankara Thoshini
Keelbisha Moshini Ghosharate
Danuja Niroshini Dithisutha Roshini
Durmadha Soshini Sindhusute
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramyakapardhini Shailasute (2)

Ai Jagadambha Madambha Kadambha
Vana Priya Vaasini Hasarate
Shikhari Shiromani Tunga Himalaya
Shringa Nijalaya Madhyagate
Madhu Madhure Madhu Kaithabha Bhabhanjini
Kaitha Bhabanjini Rasa Rate
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasute (3)

Ai Shata Khanda Vikhanditha Runda
Vithundita Shunda Gajaadhipate
Ripu Gaja Ganda Vidharana Chanda
Parakrama Shunda Mrugadhipate
Nija Bhuja Danda Nipaathita Khanda
Vipaathitha Munda Bhatadhipate
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe (4)

Ai Rana Durmada Shatru Vadhodhita
Durdhara Nirjara Shakthi Bhrute
Chathura Vichara Dhureena Maha Shiva
Dhuthata Krutha Prama Dhadhipate
Duritha Dureeha Dhuraashaya Durmati
Dhanava Dhuta Krutamtamate
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
RamyaKapardhini Shailasute (5)

Ai Sharanagata Vairi Vadhuvara
Veera VaraaBhaya DhaayaKare
Tribhuvana Masthaka Shoola Virodhi
Shirodhi KrithaaMala Shoolakare
Dhumi Dhumi Taamara DumduBinaadha Maho
MukhaReekruta Thigmakare
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasute (6)

Ai Nija Hoonkruthi Maathra Niraa Krutha
Dhoomra Vilochana Dhoomra Shathe
Samara Vishoshitha Shonitha Bheeja
Samudh Bhava Shonitha Bheeja Lathe
Shiva Shiva Shumbha Nishumbha Maha Hava
Tarpitha Bhootha Pishaacharathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Dhanu Ranu Sanga Ranakshana Sanga
Parisphura Danga Natak Katake
Kanaka Pishanga Prishatka Nishanga
Rasad Bhata Shrunga Hatha Vatuke
Kritha Chaturanga Balakshithi Ranga
Ghatad Bahuranga Ratad Patuke
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Sura Lalanaa Tata Theyi Tata Tatheyi
Kruta Bhinayo-Dara Nratya Rate
Krta Kuku Thah Kuku Tho Gada Daadika
Taala Kutuuhala Gaanarate
Dhudhu Kuta Dhhu Kutta Dhim Dhimita Dhvani
Dhiira Mrdamga Ni Naada-Rate
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Jaya Jaya Japya Jaye Jaya Shabda
Para Stuti Tatpara Vishva Nute
Bhana Bhana Bhinjimi Bhin Grutha Nupura
Sinjitha Mohitha Bhootha Pathe
Natitha Nataartha Nati Nata Nayaka
Naatitha Natya Sugaanarathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Ai Sumanah Sumanah
Sumanah Sumanah Sumanohara Kanthiyuthe
Sritha Rajani Rajani RajaniRajani
Rajanee Kara Vakthra Vruthe
Sunayana Vibhramara Bhramara
Bhramara Brahmara Bhramaraadhipathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Sahitha Maha Hava Mallama Thallika
Mallitha Rallaka Mallarathe
Virachitha Vallika Pallika Mallika
Bhillika Bhillika Varga Vruthe
Sitha Krutha Pulla Samulla Sithaaruna
Thallaja Pallava Sall Lalithe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Avirala Ganda Galan Mada Medura
Mattha Mathanga Ja Raja Pathe
Tribhuvana Bhushana Bhootha Kalaa Nidhi
Rupa Payo Nidhi Raja Suthe
Ai Sudha Theejana Laalasa Maanasa
Mohana Manmatha Raajasuthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Kamala Dalaa Mala Komala Kanthi
Kalaakali thamala Baalalathe
Sakala Vilasa Kala Nilaya Krama
Keli Chalath Kala Hamsa Kule
Alikula Sankula Kuvalaya Mandala
Mauli Milad Bhakulaali kule
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Kara Murali Rava Veejitha Koojitha
Lajjitha Kokila Manjumathe
Militha Pulinda Manohara Gunjitha
Ranjitha Shaila Nikunjagathe
Nijaguna Bhootha Maha Shabari Gana
Sadhguna Sambritha Kelithale
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Katithata Peetha Dukula Vichithra
Mayuka Thiras Krutha Chandra Ruche
Pranatha Suraa Sura Mouli Manisphura
Damshula Sannaka Chandra Ruche
Jitha Kanakaachala Mauli Padorjitha
Nirbhara Kunjara Kumbha Kuche
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Vijitha Sahasra Karaika Sahasra
Karaika Sahasra Karaika Nuthe
Krutha Sura Thaaraka Sangara Tharaka
Sangara Tharaka Sunu Suthe
Suratha Samadhi Samaana Samadhi
Samadhi Samadhi Sujatharathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Pada kamalam Karuna Nilaye
Varivasya dhiyonudhi Nansha Shive
Ai Kamale Kamala Nilaye
Kamalaa Nilayasha Kathamna Bhaveth
Thava Padameva Param Pada Mithyanu
sheelayatho Mama Kimna Shive
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Kanakala Satkala Sindhu Jalairanu
Sinchinute Guna Ranga Bhuvam
Bhajathi Sakimna Shachee Kucha Kumbha
Tathipari Rambha Sukhaanu Bhavam
Thava Charanum Sharanum Kara Vaani
Nataa Mara Vaani Nivaasi Shivam
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Thava Vimalendu Kulam Vadhanendu
Malam Sakalam Nanu Koolayathe
Kimu Puruhuta Pureendu Mukhi
Sumukhi Bhirasau Vimukhi Kriyathe
Mamathu Matham Shiva Nama Dhane
Bhavathi Krupayaa Kimuth Kriyathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

Ai Mayi Dheena Dayalu dayaa
Krupa yaiva Thavya Bhavi Tav Yamume
Ai Jagatho Janani Kripayaaasi
Yathasi thathanu Mithaasirathe
Yadhu Chitha Matra Bhavath Yurai Kuru Tha
Dhurutha Pama Paakurute
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe

More Bhaktigeete song Lyrics

  1. He Sharade Dayapalisu Lyrics
  2. Nodu Nodu Kannara Lyrics
  3. Sharanayya Sharanu Benaka Lyrics
  4. Gururaja Siddharoodha Mangalaarati Lyrics
  5. Naada Lola Sri Krishna Lyrics
  6. Shivane Harane Kannappa Kottanu Lyrics
  7. Sojugada Sooju Mallige Lyrics

Popular Aigiri Nandini Lyrics in Kannada – Devotional song lyrics in Kannada. More Kannada Bhaktigeete lyrics coming soon. Like us on Facebook KannadaLyricsHub

Search Queries: Aigiri Nandini Lyrics in Kannada, Aye Giri Nandini Lyrics in Kannada, ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ, Aigiri Nandini Lyrics in Kannada pdf

1 COMMENT

Comments are closed.