Aye Mere Watan Ke Logo Lyrics in Kannada – ಏ ಮೇರೆ ವತನ್ ಕೆ ಲೋಗೋ

aye mere watan ke logo lyrics kannada

Aye Mere Watan Ke Logo Lyrics in Kannada, lyrics originally penned by Kavi Pradeep, sung by Lata Mangeshkar.

Aye Mere Watan Ke Logo Lyrics in Kannada

ಏ ಮೇರೆ ವತನ್ ಕೆ ಲೋಗೊ
ತುಮ್ ಖೂಬ್ ಲಗಾ ಲೊ ನಾರಾ
ಯೇ ಶುಭ್ ದಿನ್ ಹೈ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕಾ
ಲಹರಾ ಲೊ ತಿರಂಗಾ ಪ್ಯಾರಾ
ಪರ್ ಮತ್ ಭೂಲೋ ಸೀಮಾ ಪರ್
ವೀರೊ ನೆ ಹೇ ಪ್ರಾಣ್ ಗವಾಯೆ
ಕುಛ್ ಯಾದ್ ಉನೇ ಭಿ ಕರ್ ಲೊ
ಕುಛ್ ಯಾದ್ ಉನೇ ಭಿ ಕರ್ ಲೊ
ಜೊ ಲೌಟ್ ಕೆ ಘರ್ ನ ಆಯೆ
ಜೊ ಲೌಟ್ ಕೆ ಘರ್ ನ ಆಯೆ

ಏ ಮೇರೆ ವತನ್ ಕೆ ಲೋಗೊ
ಜರಾ ಆಂಖ್ ಮೆ ಭರ್ ಲೊಪಾನಿ
ಜೊ ಶಹೀದ್ ಹುವೆ ಹೇ ಉನಕೀ
ಜರಾ ಯಾದ್ ಕರೊ ಕುರಬಾನಿ

ಏ ಮೇರೆ ವತನ್ ಕೆ ಲೋಗೊ
ಜರಾ ಆಂಖ್ ಮೆ ಭರ್ ಲೊಪಾನಿ
ಜೊ ಶಹೀದ್ ಹುವೆ ಹೇ ಉನಕೀ
ಜರಾ ಯಾದ್ ಕರೊ ಕುರಬಾನಿ

ತುಮ ಭುಲ್ ನ ಜಾವೊ ಉನ್ಕೋ
ಇಸಿಲಿಯೆ ಸುನೋ ಏ ಕಹಾನಿ
ಜೊ ಶಹೀದ್ ಹುವೆ ಹೇ ಉನಕೀ
ಜರಾ ಯಾದ್ ಕರೊ ಕುರಬಾನಿ

ಜಬ್ ಘಾಯಲ್ ಹುವಾ ಹಿಮಾಲಯ್
ಖತರೆ ಮೆಂ ಪಡೀ ಆಜಾದೀ
ಜಬ್ ತಕ್ ಥೀ ಸಾಂಸ್ ಲಡೆ ವೊ
ಜಬ್ ತಕ್ ಥೀ ಸಾಂಸ್ ಲಡೆ ವೊ
ಫಿರ್ ಅಪನೀ ಲಾಶ್ ಬಿಛಾ ದೀ

ಸಂಗೀನ್ ಪೆ ಧರ್ ಕರ್ ಮಾಥಾ
ಸೋ ಗಯೇ ಅಮರ್ ಬಲಿದಾನೀ
ಜೊ ಶಹೀದ್ ಹುವೆ ಹೇ ಉನಕೀ
ಜರಾ ಯಾದ್ ಕರೊ ಕುರಬಾನಿ

ಜಬ್ ದೇಶ್ ಮೆಂ ಥೀ ದೀವಾಲೀ
ವೊ ಖೆಲ್ ರಹೆ ಥೆ ಹೋಲಿ
ಜಬ್ ಹಮ್ ಬೈಠೆ ಥೆ ಘರೊ ಮೆಂ
ಜಬ್ ಹಮ್ ಬೈಠೆ ಥೆ ಘರೊ ಮೆಂ
ವೊ ಝೇಲ್ ರಹೆ ಥೆ ಗೋಲಿ

ಥೆ ಧನ್ಯ್ ಜವಾನ್ ವೊ ಅಪನೆ
ಥೀ ಧನ್ಯ್ ವೊ ಉನ್ ಕೀ ಜವಾನೀ
ಜೊ ಶಹೀದ್ ಹುವೆ ಹೇ ಉನಕೀ
ಜರಾ ಯಾದ್ ಕರೊ ಕುರಬಾನಿ

ಕೋಯಿ ಸಿಖ್ ಕೊಯಿ ಜಾಟ್ ಮರಾಠಾ
ಕೋಯಿ ಸಿಖ್ ಕೊಯಿ ಜಾಟ್ ಮರಾಠಾ
ಕೋಯಿ ಗುರಖಾ ಕೋಯಿ ಮದರಾಸೀ
ಕೋಯಿ ಗುರಖಾ ಕೋಯಿ ಮದರಾಸೀ
ಸರಹದ್ ಪರ್ ಮರನೇವಾಲಾ
ಸರಹದ್ ಪರ್ ಮರನೇವಾಲಾ
ಹರ್ ವೀರ್ ಥಾ ಭಾರತವಾಸೀ

ಜೊ ಖೂನ್ ಗಿರಾ ಪರಬತ್ ಪರ್
ವೊ ಖೂನ್ ಥಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ
ಜೊ ಶಹೀದ್ ಹುವೆ ಹೇ ಉನಕೀ
ಜರಾ ಯಾದ್ ಕರೊ ಕುರಬಾನಿ

ಥೀ ಖೂನ್ ಸೆ ಲತ್ ಪಥ್ ಕಾಯಾ
ಫಿರ್ ಭೀ ಬಂದೂಕ್ ಉಠಾಕೆ
ದಸ್ ದಸ್ ಕೊ ಏಕ್ ನೆ ಮಾರಾ
ಫಿರ್ ಗಿರ್ ಗಯೆ ಹೋಶ್ ಗವಾ ಕೆ
ಜಬ್ ಅಂತ್ ಸಮಯ್ ಆಯಾ ತೋ
ಜಬ್ ಅಂತ್ ಸಮಯ್ ಆಯಾ ತೋ
ಕಹ್ ಗಯೇ ಕೆ ಅಬ್ ಮರತೇ ಹೈಂ
ಖುಶ್ ರಹನಾ ದೇಶ್ ಕೆ ಪ್ಯಾರೋ
ಖುಶ್ ರಹನಾ ದೇಶ್ ಕೆ ಪ್ಯಾರೋ
ಅಬ್ ಹಮ್ ತೊ ಸಫರ್ ಕರತೇ ಹೈಂ
ಅಬ್ ಹಮ್ ತೊ ಸಫರ್ ಕರತೇ ಹೈಂ

ಕ್ಯಾ ಲೋಗ್ ಥೆ ವೊ ದೀವಾನೆ
ಕ್ಯಾ ಲೋಗ್ ಥೆ ವೊ ಅಭಿಮಾನೀ
ಜೊ ಶಹೀದ್ ಹುವೆ ಹೇ ಉನಕೀ
ಜರಾ ಯಾದ್ ಕರೊ ಕುರಬಾನಿ

ತುಮ ಭುಲ್ ನ ಜಾವೊ ಉನ್ಕೋ
ಇಸಿಲಿಯೆ ಸುನೋ ಏ ಕಹಾನಿ
ಜೊ ಶಹೀದ್ ಹುವೆ ಹೇ ಉನಕೀ
ಜರಾ ಯಾದ್ ಕರೊ ಕುರಬಾನಿ

ಜೈ ಹಿಂದ್ (ಜೈ ಹಿಂದ್), ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕೀ ಸೇನಾ
ಜೈ ಹಿಂದ್ (ಜೈ ಹಿಂದ್), ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕೀ ಸೇನಾ
ಜೈ ಹಿಂದ್ (ಜೈ ಹಿಂದ್), ಜೈ ಹಿಂದ್ (ಜೈ ಹಿಂದ್), ಜೈ ಹಿಂದ್(ಜೈ ಹಿಂದ್)